Avaluació Projectes

Criteris d’avaluació

En l’àrea de tecnologia es seguirà una metodologia tipus STEM, amb un aprenentatge basat en l’alumne i una metodologia de treball per competències.

Tal i com es descriu en la programació, el procés d’aprenentatge i la seva avaluació es centra, fonamentalment, en l’actitud de l’alumne en vers les tasques a desenvolupar i no tant en els coneixements assolits. Entenent, però, que si un alumne ha mostrat una capacitat de recerca de solucions, una perseverança davants les dificultats, un respectevers la feina i excel·lència en tot el procés haurà assolit també, i de forma implícita, els coneixements i competències relatius al currículum (i que ja venen detallats en la programació).

Els aspectes que s’avaluaran, així com el propi full d’avaluació, es recullen en el document disponible en aquest link. Com s’observa en el full, l’actitud dels alumnes davant els projectes s’anirà puntuant generant una gràfica tendencial. Aquesta permetrà observa amb precisió la seva evolució en competències.

Si un alumne ha desenvolupat un projecte seguint els criteris indicats en el full d’avaluació, es pot assegurar que aquell alumne ha assolit els coneixements necessaris. Per aquest motiu, l’avaluació es centra més en les competències deixant els coneixements com una eina per desenvolupar-les.

Malgrat l’avaluació es fonamenta en la relació de l’alumne vers les diferents tasques del projecte, la part pròpiament actitudinal correspon a l’apartat “Respecte” de la categoria anterior i representa el 20% de la nota.

Les notes no aniran vinculades a un projecte sinó al dia a dia de l’alumne (degut a que l’avaluació es centra en els processos i competències més que en els resultats). Malgrat tot, els resultats sí seran reconeguts en la gamificació inclosa en la metodologia. Segons la quals s’oferiran recompenses i premis als alumnes en funció de la qualitat dels seus resultats.

Procediment de recuperació.

L’avaluació final es calcularà fent la mitja ponderada de cadascuna de les avaluacions (1r trimestre x1, 2n trimestre x2, 3r trimestre x3), entenent que el desenvolupament de les actituds i competències és un procés de millora continuada.

Una nota inferior a 5 es considerarà suspès.

El procediment de recuperació es basarà en la realització d’un projecte individual de temàtica i grau de dificultat ajustat a cada cas.

Objectius mínims

Amb aquesta metodologia i avaluació, els coneixements assolits són un resultat del procés i no un objectiu. Per aquest motiu, els mínims es desenvoluparan a partir dels criteris d’avaluació i de les competències treballades. En termes generals es concreten en:

  • Ha seguit mètodes de recerca eficients.
  • Ha mantingut un ritme adequat i constant de treball en el projecte.
  • Han mostrat perseverança en la solució dels problemes.
  • Ha estat respectuós amb les persones? (companys i professor)
  • Ha estat respectuós amb l’ús de les eines, materials i tècniques.
  • Ha complert amb les seves responsabilitats.
  • Ha treballat de forma organitzada.

Pel que fa a les competències de l’àmbit científico-tecnològic:

  • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, mante-niment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.
  • Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient.
  • Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat.

En el cas d’alumnes que han de realitzar treballs de recuperació, els mínims seran establerts a partir dels coneixements i competències implicats en cada projecte.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s